برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

واحد تضمین کیفیت

 تضمین کیفیت یک مفهوم و راهکار با گستردگی وسیع می باشد که دربرگیرنده تمامی اموری است که بر روی کیفیت محصول تاثیر خواهند داشت. تضمین کیفیت بابکارگیری استراتژی های کنترلی ازآغازتاپایان پروسه تولیدمحصول، این اطمینان راحاصل می کندکه فرایندهای تولیدی بطورتکرارپذیر و درقالب یک فرایندتحت کنترل انجام گیرند. دراین راستا استراتژی هایی نظیر احرازکیفیت طراحی (DQ) ، احرازکیفیت نصب (IQ) واحرازکیفیت های عملکردی وکارایی (OQ,PQ) جهت بکارگیری تجهیزات تولیدی و همچنین انجام کالیبراسیون های دوره ای آنها انجام میگیرد. همچنین جهت شناسایی پارامترهای بحرانی فرایند(Critical process parameters) و مولفه های کلیدی (Critical quality attributes) استراتژی معتبرسازی پروسه های کاری ازطریق تیم کیفی تحت نظرواحدتضمین کیفیت مشغول به فعالیت می شوند.

سایراقدامات نظیر معتبرسازی های تمیزکاری و معتبرسازی روشهای آنالیز درامرتحقق بخشیدن به حذف المانهای موثربرایجادمغایرتهای احتمالی بسیارموثرخواهندبود. تیم تضمین کیفیت ضمن ایجادیک نظام هدفمنددراستقرارسیستم کیفی و نظارتی ، الزامات مختلف مندرج درگایدلاین های بین المللی نظیرICH،WHO،PIC/S، FDA وفارماکوپه های EU,USP,.. را دنبال وجهت طرحریزی انجام آنها باایجاد وحفظ مستندات مطابق بااصول صحیح مستندات (GDP) اقدام می نماید.

سیستم تضمین کیفیت مستقردرشرکت ویراواکسن ، تمامی تلاش خودراجهت بررسی ریسک محورفرایندهای مرتبط با تامین مواد اولیه، محصولات بینابینی و نهایی و عرضه محصولات به بازاربه کارمی بندد .