محصولات

ویرا-پست®

بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک که با عنوان “طاعون بزی” نیز شناخته می شود، یک بیماری کشنده و ویروسی حاد با واگیری بسیار بالا با عامل ویروسی موربیلی ویروس از خانواده پارمیکسو ویریده می باشد که نشخوارکنندگان کوچک و شترها را درگیر می کند.

موثرترین روش برای کنترل بیماری، واکسیناسیون می باشد که باید در مناطق اندمیک قبل از شروع فصول بارانی به صورت سالیانه تکرار شود.

واکسن ویرا-پست® حاوی سویه واکسینال Nigeria 75/1 به صورت زیرجلدی به میزان یک دوز (یک میلی لیتر) به بز و گوسفند تزریق می شود. بیست و یک روز پس از تزریق واکسن، آنتی بادی های ایمن در بدن دام تولید و بدن دام در برابر تمام سروتیپ های شناخته شده از ویروس PPR (موربیلی ویروس) به مدت طولانی ایمن خواهد شد.

این واکسن به صورت لیوفیلیزه در ویال های 100 دوزی ارائه می گردد.

ویرا-اکتی وکس®

بیماری اکتیمای واگیر یک بیماری ویروسی پوستی با قابلیت انتقال بالا با عامل ویروسی Orf از خانواده ویروسی پاکس ویریده می باشد. این بیماری معمولا گوسفندها و بزها را مبتلا می کند و قابل انتقال از حیوان به انسان می باشد.

واکسن ویرا-اکتی وکس® با سویه لوکال به کاهش شدت عوارض حیوانات مبتلا و جلوگیری از ابتلای بقیه گله کمک می نماید. این واکسن به روش تخریشی با ایجاد دو خراش بر روی قسمت بدون مو، در سطح داخلی ران یا زیر بغل بز یا گوسفند، با استفاده از اپلیکاتور اختصاصی، هر شش ماه یک بار تلقیح می شود. واکسن ویرا-اکتی وکس® به همراه یک اپلیکاتور کاملا جدید با قابلیت استفاده مجدد ارائه شده است و با هر بار پمپاژ واکسن بر روی محل خراش به میزان نصب دوز (30 مایکرو لیتر) تزریق می شود، بنابراین با ایجاد دو خراش یک دوز به صورت دقیق تزریق خواهد شد.

این واکسن به صورت لیوفیلیزه در ویال های 50 دوزی ارائه می گردد.

ویرا-لمپی وکس®

بیماری لمپی اسکین توسط ویروس لمپی اسکین از خانواده ویروسی پاکس ویریده باعث ایجاد نودلهای پوستی نکروتیک در گاو و بوفالوی آبی می شود. کنترل موفق و ریشه کنی بیماری لمپی اسکین متکی بر واکسیناسیون سریع و گسترده و تشخیص زود هنگام بیماری است.

واکسن ویرا-لمپی وکس® حاوی سویه واکسینال Neethling به صورت زیرجلدی به میزان 1دوز (1میلی لیتر) به گاو و بوفالوی آبی تزریق می شود و با تولید آنتی بادی در برابر ویروس لمپی اسکین، به مدت یک سال در بدن دام ایمنی ایجاد می کند.

این واکسن به صورت لیوفیلیزه در ویال های 25 و 50 و 100 دوزی ارائه می گردد.

ویرا-آفتووکس®

واکسن ویرا-آفتووکس® به صورت سوسپانسیون تزریقی غیر فعال شده به همراه هیدروکسید آلومینیوم ادجوانت ساپونین ارائه می گردد. هر دوز واکسن حاوی حداقل 6PD50 (دوز محافظت کننده) ویروس کشته شده بیماری تب برفکی، سویه های A05IR, AGVII ,Asia1, O-Pan Asia-2 می باشد. واکسن به صورت زیرجلدی به میزان یک میلی لیتر در بز و گوسفند و پنج میلی لیتر در گاو و گوساله، هر چهار ماه یک بار تزریق می گردد.

این واکسن در بطری های 100 و 250 میلی لیتری ارائه می گردد.

FMD-AftoVax-Viravaccine

ویرا-آفتووکسول®

واکس ویرا-آفتووکسول® به صورت امولسیون تزریقی غیر فعال شده به همراه ادجوانت روغنی ارائه می گردد. هر دوز واکسن حاوی حداقل 6PD50 (دوز محافظت کننده) ویروس کشته شده تب برفکی، سویه های A05IR, AGVII, Asia1, O-Pan Asia-2 می باشد. واکسن به صورت زیرجلدی یا درون ماهیچه ای به میزان یک میلی لیتر در بز و گوسفند و سه میلی لیتر در گاو و گوساله، هر شش ماه یک بار تزریق می گردد .

این واکسن در بطری های 100 و 250 میلی لیتری ارائه می گردد.

FMD-AftoVaxol-Viravaccine

ویرا-نورلین®

ویرا-نورلین® (حلال استریل سدیم کلراید 0.9 درصد) به عنوان حلال واکسن های لیوفیلیزه دامی، در شرکت ویرا واکسن شایا تولید می گردد. همچنین به منظور آماده سازی واکسن برای واکسیناسیون گله، یک بطری حلال ویرا-نورلین® مطابق بروشور در یک ویال واکسن لیوفیلیزه حل می شود.

حلال ویرا-نورلین® در بطری های 25, 50 و 100 میلی لیتری به همراه واکسن لیوفیلیزه دامی ارائه می گردد.

Norlin-Viravaccine