واحد صادرات

صادرات متاثر از روابط بین المللی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگ های متفاوت در کشورهای مختلف میباشد، از این رو ورود به عرصه های بین المللی نیازمند تجربه، مهارت و دانش تخصصی است و همراه با دقت، صبر و یک استراتژی مشخص گذر از این مسیر پیچیده و دشوار با موفقیت به سرانجام خواهد رسید. دپارتمان صادرات شرکت ویرا واکسن شایا با هدف حضور در تجارت بین الملل به صورت رسمی از سال 1400 با یک رویکرد منظم، تخصصی و سازمان یافته در این راه قدم نهاده است که هسته اصلی استراتژی آن، حضور در بازار کشورهای همسایه، موفقیت در افزایش زنجیره ارزش محصولات در حال ارائه در بازار و گشودن پنجره ای در بازارهای جدید می باشد. همچنین تمرکز اصلی دپارتمان صادرات نفوذ در کشورهای آسیایی و آفریقایی است که حضوری قوی تر و پررنگ تر در بازارهای جدید را به همراه خواهد آورد.

در دپارتمان صادرات آنالیز بازار به صورت تخصصی برای کشورهای هدف انجام می شود، بازارهای بالقوه و موقعیت مشتری ارزیابی و یک برنامه عملیاتی برای آن ها تدوین می گردد، وضعیت حقوقی و مالیاتی در فرآیند های صادراتی بررسی و از سیاست های ترکیبی از جمله، مشوق های مالی، دسترسی فزاینده به بازارهای جهانی و به روز رسانی گزارش بازارهای صادراتی، به منظور نظارت لحظه ای بر وضعیت صادرات جهانی، استفاده می شود.

امید است گسترش میزان صادرات نه تنها منجر به افزایش درآمد و دارایی شرکت شود بلکه تاثیر به سزایی در ارزآوری و رشد اقتصادی کشور ایران به ارمغان آورد.